LAYOUT


LAKE COURSE 1
ถ้าเล่นลูกไปทางขวามือของแฟร์เวย์ จะทำให้ขึ้นกรีนง่าย หลุมทรายด้านซ้ายของกรีน จะมีปัญหากับนักกอล์ฟ ที่ตีไปทางซ้ายของแฟร์เวย์


LAKE COURSE 2
เล่นลูกไปทางซ้ายของแฟร์เวย์ จะทำให้ตีลูกขึ้นกรีนได้ง่าย แต่ระยะทางค่อนข้างไกล การตีลูกข้ามหลุมทราย ด้านขวามือของแฟร์เวย์นั้น จะต้องพิธีพิถัน ในการตีออนกรีน


LAKE COURSE 3
ความมั่นใจในการตีคือจุดสำคัญในการเล่นหลุมพาร์ 3 ที่ค่อนข้างยาวนี้


LAKE COURSE 4
ควรเล็งไปที่หลุมทรายด้านขวามือของแฟร์เวย์ นักกอล์ฟที่ตีไกล สามารถเล็งไปที่หลุมทราย ด้านซ้ายมือของแฟร์เวย์ โปรดระวังหลุมทรายหน้ากรีน


LAKE COURSE 5
การตีข้ามหลุมทรายจะทำให้ตี 2 ออน์ได้การตีครั้งที่สอง ควรตีไปทาวซ้ายของหลุมทราย หรือตีข้ามถ้าต้องการใหระยะสั้นลง


LAKE COURSE 6
ควรตีไปทางด้านซ้ายของหลุมทราย นักกอล์ฟที่ตีไกล สามารถตีข้ามหลุมทราย เพื่อที่จะขึ้นกรีนได้ง่าย


LAKE COURSE 7
การเลือกเหล็กที่ถูกต้องมีส่วนสำคัญมาก เพราะว่าการปักธงจากด้านหน้าถึงด้านหลัง มีระยะที่ต่างกันถึง 3 เหล็กถ้าไม่แน่ใจควรเลือกเหล็กที่ยาวกว่า


LAKE COURSE 8
ความอดทนเป็นจุดสำคัญในการเล่นหลุมพาร์ 5 นี้ พยายามหลีกเลี่ยงน้ำ และไม่ควรตีตัดระยะ ควรตีไปด้านขวามือสำหรับลูกไดร์ฟ และทางซ้ายมือในการตีครั้งที่สอง


LAKE COURSE 9
การเล่นที่ปลอดภัยทางด้านซ้ายมือ จะทำให้ระยะไกลในการตีขึ้นกรีน การตีไปทางขวามือจะช่วยร่นระยะ แต่ต้องระวังหลุมทรายกรีนหลุมนี้ค่อนข้างลาดชันมาก


WOOD COURSE 1
ควรจะเล่นลูกไปทางด้านขวามือ เพื่อที่จะขึ้นกรีนได้ง่าย ส่วนทางด้านซ้ายมือของแฟร์เวย์นั้น ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่า แต่จะต้องตีข้ามหลุมทราย หน้ากรีน


WOOD COURSE 2
พยายามหลีกเลี่ยงหลุมทราย ทางด้านขาวมือของแฟร์เวย์ เพราะหลุมทรายทางด้านซ้ายมือของแฟร์เวย์ สามารถตีข้ามได้ สำหรับการตีครั้งที่ 2 ควรตีไปทางขวามือของแฟร์เวย์ เพื่อที่จะขึ้นกรีนที่ค่อนข้างแคบได้ง่าย


WOOD COURSE 3
ที-ออฟ ไปทางด้านขวามือ ค่อนข้างจะปลอดภัย แต่ทางด้านซ้ายมือ เป็นทางที่ดีที่สุด สำหรับนักกอล์ฟ ที่ตีไกล การเลือกใช้ไม้ครั้งที่ 2 สำคัญมาก เพื่อหลีกเลี่ยงหลุมทราย ที่ค่อนข้างลึกหน้ากรีน


WOOD COURSE 4
ถ้าไม่แน่ใจ ให้เล็งไปทางซ้ายของหลุม พาร์ 3 นี้ เพราะหลุมทรายทางด้านซ้ายมือ ปลอดภัยกว่า ทะเลสาป ที่ล้อมรอบกรีนทางด้านขวามือ ความมั่นใจในการพัท จะมีผลในการเล่น เนื่องจากกรีนเป็นรูปหลังเต่า


WOOD COURSE 5
ทะเลสาปทางด้านซ้าย และหลุมทรายทางด้านขวา มีผลต่อการเล่นมาก พยายามหลีกเลี่ยงหลุมทราย ทางด้านขวาของกรีน ซึ่งค่อนข้างลาดชัน


WOOD COURSE 6
ควรจะเล่นลูกไปทางซ้ายมือ จากแท่นที สำหรับการตีครั้งที่ 2 นั้น ควรจะตีไปทางด้านขวามือ เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำ อย่างไรก็ตาม หลุมพาร์ 5 นี้ สามรถตี 2 ออน์ได้


WOOD COURSE 7
การเล่นอย่างปลอดภัย ควรตีไปทางด้านซ้ายของ คลอง เพราะทางด้านขวามือ ของคลอง จะต้องเสี่ยง กับการตีข้ามพุ่มไม้ประดับ ลูกขึ้นกรีน พยายามอย่าตีเลย เพราะมีทางลาดชัน ค่อนข้างลึก


WOOD COURSE 8
พยายามหลีกเลี่ยงหลุมทราย ที่ค่อนข้างลึก ที่ล้อมรอบกรีน


WOOD COURSE 9
การวางลูกในตำแหน่งที่ถูกต้อง มีความสำคัญมาก สำหรับหลุมพาร์ 4 นี้ เล็งไปทางหลุมทรายด้านขวามือของแฟร์เวย์ ถ้าท่านไม่ใช่ JOHN DALY


ROCK COURSE 1
เล็งไปทางด้านซ้าย จะทำให้ขึ้นกรีนง่าย ถ้าตีไปทางด้านขวามือ จะต้องตีข้ามหลุมทราย รอบกรีน


ROCK COURSE 2
หลุมพาร์ 5 นี้ สามารถตี 2 ออน์ได้ ถ้านักกอล์ฟไดร์ฟ ผ่านหลุมทราย ทางด้านซ้ายของแฟร์วย์ โปรดระวังหลุมทรายรอบกรีน


ROCK COURSE 3
นักกอล์ฟที่ตีไกล ต้องจระวังทางด้านซ้ายของแฟร์เวย์ เพราะอาจจะตีถึงน้ำได้ ควรเล็งไปทางด้านขวาจากแท่นที ควรพิถีพิถัน ในการเลือกไม้สำหรับการตีขึ้นกรีน เพราะส่วนมากลูกจะตก ไปที่ส่วนกลางของกรีน ซึ่งมีความลาดชันมาก


ROCK COURSE 4
ทะเลสาป และหลุมทราย จะทำให้เป้าหมายของลูก ตกแคบมาก ถ้าใช้ไดร์ฟเวอร์ การเลือกใช้ไม้ที่สั้นกว่า จะได้ผลดีจากแท่นที โปรดระวังอุปสรรคทางด้านซ้ายมือของกรีน


ROCK COURSE 5
ทะเลสาปจะดูหลอกตา ต่อนักกอล์ฟทั่วๆ ไป ถ้าไม่ระวังจะตกหลุมทรายใกล้ทะเลสาป ควรเล่นด้วยความมั่นใจสำหรับหลุมทีลวงตานี้


ROCK COURSE 6
ลูกไดรฟ์ทางด้านซ้ายมือชของแฟร์เวย์ อาจตกหลุมทราย แต่ทำให้ขึ้นกรีนง่าย การเล่นที่ปลอดภัย ทางด้านขวามือ จะต้องระวังน้ำ และหลุมทรายทางด้านขวาของกรีน


ROCK COURSE 7
เล็งไปที่หลุมทรายทางด้านซ้ายของแฟร์เวย์ โอกาสที่จะตกทรายมีน้อยมาก นอกจากท่านคือ JOHN DALY การตีครั้งที่ 2 จะต้องตีข้ามคลอง ถ้าไม่แน่ใจ ควรเล็งไปทางซ้าย เพราะมีระยะสั้นกว่า


ROCK COURSE 8
กรีนที่ค่อนข้างยาว และแคบ มีผลต่อการเลือกใช้ไม้ เนินทางด้านซ้ายมือของกรีน จะช่วยให้ลูกออน์กรีนได้ ในบางครั้ง


ROCK COURSE 9
ความแน่นอนคือจุดสำคัญในการเล่นหลุมจบนี้ วางตำแหน่งลูกที-ออฟ ที่แน่นอน เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำทางด้านขวามือ และหลุมทรายทางด้านซ้ายมือ จะมีน้ำเกือบล้อมรอบกรีน ดังนั้น ควรตีขึ้นกรีนด้วยความมั่นใจ